le transport

reo Tahiti English français
tere travel, trip le voyage
ta'ata hahaere,
ta'ata ori haere
traveler le voyageur
feia ori haere travelers les voyageurs
rātere tourist le touriste
tauiha'a, tao'a, 'ohipa luggage, baggage les bagages
'afata 'ahu 'afa'ifa'i suitcase la valise
pu a te muto'i 'oti'a
muto'i 'oti'a
Customs
Customs officer
la Douane
le douanier
parau fa'a'itera'a ta'ata card of identity la carte d'identité
parau fa'ati'a no te o i roto i te tahi fenua le visa
parau fa'a'itera'a ta'ata i te ara passport le passeport
tahua taura'a manureva airport l'aéroport
manureva airplane, aeroplane l'avion
tuati le steward
pairati pilot le pilote
manu tautau na te reva helicopter l'hélicoptère
manureva tere i ni'a i te 'ava'e rocket la fusée
tao'a 'ite 'ore hia e tere nei na te ra'i UFO - unidentified flying object l'OVNI - objet volant non identifié
uahu le port
fare mori lighthouse le phare
va'a
va'a tau'ati
dugout canoe
 
la pirogue
la pirogue double
poti boat le bateau
pahī ship le navire
pahī hopu moana submarine le sous-marin
ra'atira pahī, tāpena captain le capitaine
pere'o'o 'auri tavere le train
fare tape'ara'a pere'o'o 'auri tavere train station la gare
titeti terera'a ticket le titre de transport
'e'a 'auri railroads, railways le chemin de fer
purūmu, porōmu, aroā road la route
purūmu 'a'ano motorway, highway l'autoroute
pere'o'o huira rarahi truck, lorry le camion
pere'o'o fa'auta taiha'a,
pere'o'o fa'a'utara'a tauiha'a faito tano
van la camionnette
pere'o'o mata'eina'a bus l'autobus, l'autocar
vahi tape'ara'a pere'o'o mata'eina'a bus stop l'arrêt de bus
fare tape'ara'a pere'o'o mata'eina'a bus station la gare routière
pere'o'o fa'ahoro ta hora cab le taxi
ta'ata fa'ahoro pere'o'o driver le conducteur, le chauffeur
parau fa'ahorora'a pere'o'o driving license le permis de conduire
pere'o'o, pere'o'o uira car la voiture, l'automobile
pere'o'o fa'a'eara'a travel trailer, caravan la caravane
tahua tape'ara'a pere'o'o car park le "parking"
fare tata'ira'a pere'o'o le garage
fare titora'a mori gas station la station d'essence
mōrī gasoline, (petrol) l'essence
u'i steering wheel le volant
te huira / mau huira wheel(s) roue(s)
fauro'o piti huira motorcycle la moto, le vélomoteur
pere'o'o tāta'ahi bicycle, bike la bicyclette, le vélo
mori tape'ara'a pere'o'o traffic lights les feux de circulation
vahi terera'a ta'ata sidewalk, pavement le trottoir
area ta'ahira'a crosswalk le passage piétons
ta'ata ta'ahi pedestrian le piéton