transport

tahitien English français
tere travel, trip le voyage
ta'ata hahaere ou ta'ata ori haere traveler le voyageur
te feia ori haere travelers les voyageurs
rātere tourist le touriste
tauiha'a, tao'a, 'ohipa luggage, baggage les bagages
te 'afata 'ahu 'afa'ifa'i
te mau 'afata 'ahu 'afa'ifa'i
suitcase(s) valise(s)
pu a te muto'i 'oti'a
muto'i 'oti'a
Customs
Customs officer
la Douane
le douanier
parau fa'a'itera'a ta'ata card of identity la carte d'identité
parau fa'ati'a no te o i roto i te tahi fenua le visa
parau fa'a'itera'a ta'ata i te ara passport le passeport
te tahua taura'a manureva airport l'aéroport
manureva airplane, aeroplane l'avion
te tuati steward
stewardess, air hostess
le steward
l'hôtesse de l'air
pairati pilot le pilote
manu tautau na te reva helicopter l'hélicoptère
manureva tere i ni'a i te 'ava'e rocket la fusée
tao'a 'ite 'ore hia e tere nei na te ra'i UFO - unidentified flying object l'OVNI - objet volant non identifié
te uahu le port
te fare mori lighthouse le phare
va'a
va'a tau'ati
la pirogue
la pirogue double
poti boat le bateau
pahī ship le navire
pahī hopu moana submarine le sous-marin
te pere'o'o 'auri tavere train "
te fare tape'ara'a pere'o'o 'auri tavere train station la gare
te titeti terera'a ticket le billet (de transport)
te 'e'a 'auri railroads, railways le chemin-de-fer
purūmu, porōmu, aroā road la route
purūmu 'a'ano motorway, highway l'autoroute
pere'o'o huira rarahi truck, lorry le camion
pereo'o fa'auta taiha'a,
pere'o'o fa'a'utara'a tauiha'a faito tano
van la camionnette
pereo'o mata'eina'a bus
coach
l'autobus
l'autocar
vahi tape'ara'a pere'o'o mata'eina'a bus stop l'arrêt de bus
fare tape'ara'a pere'o'o mata'eina'a bus station la gare routière
pere'o'o fa'ahoro ta hora cab le taxi
ta'ata fa'ahoro pereo'o driver le chauffeur, conducteur
parau fa'ahorora'a pere'o'o driving license le permis de conduire
pereo'o, pereo'o uira car la voiture, l'automobile
te pere'o'o fa'a'eara'a travel trailer, caravan la caravane
tahua tape'ara'a pere'o'o car park le "parking"
fare tata'ira'a pere'o'o garage "
fare titora'a mori gas station la station d'essence
mōrī gasoline, (petrol) l'essence
te u'i steering wheel le volant
te huira
te mau huira
wheel(s) roue(s)
te fauro'o piti huira motorcycle la moto, le vélomoteur
pereo'o tãta'ahi bicycle, bike la bicyclette, le vélo
te mau mori tape'ara'a pere'o'o traffic lights les feux de circulation
te vahi terera'a ta'ata sidewalk, pavement le trottoir
te area ta'ahira'a crosswalk le passage piétons
te ta'ata ta'ahi
te mau ta'ata ta'ahi
pedestrian(s) piéton(s)