uira'a - la question

reo Tahiti English français
'o vai ? Who? Qui ?
'o vai, e aha, teihea ? Which? Quel ?
'ia, e, 'a, tā ? What? Que ? Quoi ?
nā fea, nā hea ? How? Comment ?
e hia, 'a hia ?
to'o hia ?
How much?
How many?
Combien ?
i hea, tei hea ? Where? Où ?
[accompli] i nāfea, i nāhea ?
[inaccompli] (n)āfea, (n)āhea ?
When? Quand ?
nō te aha ?
eaha e 'ore ai ?
Why?
Why not?
Pourquoi ?
Pourquoi pas?
nō te mea ... Because ... Parce que ... , car ...
pahonora'a the answer, the reply la réponse